مشاوره
 
 
عملکرد مرکز و کارشناسی مشاوره کاشان
 

جدول مشخصات آزمون های روانی موجود در مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی دانش آموزان کاشان 86 -85

ردیف

سازمان و منطقه

نام مرکز مشاوره

نام آزمون

نوع آزمون

مشخصات هنجار یابی

فراوانی اجرای آزمون در مرکز

نام محقق

گروه هنجاری

تاریخ هنجار

1

کاشان

کاشان

پرسشنامه عادتی مطالعه PSSHI

کاغذ مدادی

 

 

 

6

2

کاشان

کاشان

آزمون جملات  ناتمام راتر

کاغذ مدادی

 

 

 

10

3

کاشان

کاشان

پرسشنامه استفاده بهینه از وقت

کاغذ مدادی

 

 

 

8

4

کاشان

کاشان

پرسشنامه 

کنترل خشم

کاغذ مدادی

 

 

 

6

5

کاشان

کاشان

پرسشنامه ترسFCL

کاغذ مدادی

 

 

 

1

6

کاشان

کاشان

پرسشنامه سازگاری

کاغذ مدادی

 

 

 

3

7

کاشان

کاشان

چک لیست بهداشت روانی

کاغذ مدادی

 

 

 

5

8

کاشان

کاشان

پرسشنامه تشخیص هیجانی و احساسات

کاغذ مدادی

 

 

 

2

9

کاشان

کاشان

آزمون

کمروئی

کاغذ مدادی

 

 

 

6

10

کاشان

کاشان

پرسشنامه خود شناسی

کاغذ مدادی

 

 

 

13

11

کاشان

کاشان

پرسشنامه

 استرس

کاغذ مدادی

 

 

 

7

12

کاشان

کاشان

آزمون اضطراب زانک

کاغذ مدادی

 

 

 

17

13

کاشان

کاشان

پرسشنامه خود بیمار انگاری

کاغذ مدادی

 

 

 

2

14

کاشان

کاشان

آزمون عزت نفس آیزینک

کاغذ مدادی

 

 

 

11

15

کاشان

کاشان

آزمون عزت نفس کوپر اسمیت

کاغذ مدادی

 

 

 

2

16

کاشان

کاشان

آزمون

 بک

CD

 

 

 

36

17

کاشان

کاشان

آزمون ریون  بزرگسالان

CD

 

 

 

21

18

کاشان

کاشان

آزمون

 رور شاخ

کاغذ مدادی

 

 

 

 

 |+| نوشته شده در  پنجشنبه نهم اسفند 1386ساعت 14:40  توسط کارشناسی مشاوره   | 

جدول مشخصات آزمون های روانی موجود در مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی دانش آموزان کاشان 86 -85

ردیف

سازمان و منطقه

نام مرکز مشاوره

نام آزمون

نوع آزمون

مشخصات هنجار یابی

فراوانی اجرای آزمون در مرکز

نام محقق

گروه هنجاری

تاریخ هنجار

19

کاشان

کاشان

آزمون SCL90.R

CD

 

 

 

17

20

کاشان

کاشان

ازمون

MMPI-1

CD

 

 

 

3

21

کاشان

کاشان

آزمون ریون CHILD

CD

 

 

 

22

22

کاشان

کاشان

آزمون ریون و رغبت سنج

CD

 

 

 

کلیه مدارس

23

کاشان

کاشان

آزمون خود پنداشت بک

کاغذ مدادی

 

 

 

-

24

کاشان

کاشان

آزمون

 MMPI

کاغذ مدادی

 

 

 

2

25

کاشان

کاشان

آزمون

 SCL90

کاغذ مدادی

 

 

 

2

26

کاشان

کاشان

مقیاس وسواس – جبری یل بروان

کاغذ مدادی

دکتر امیدی  

دکتر عکاشه شیخ زاده

 

75

5

27

کاشان

کاشان

آزمون بک

کاغذ مدادی

 

 

 

3

28

کاشان

کاشان

آزمون رشد اجتماعی واینلند

کاغذ مدادی

 

 

 

1

29

کاشان

کاشان

آزمون شدت اضطراب برنز

کاغذ مدادی

 

 

 

10

30

کاشان

کاشان

پرسشنامه خود شناسی رفتار شجاعانه

کاغذ مدادی

 

 

 

-

31

کاشان

کاشان

آزمون مدیریت وقت

کاغذ مدادی

 

 

 

-

32

کاشان

کاشان

آزمون رشد اجتماعی نوجوانان

کاغذ مدادی

 

 

 

 

33

کاشان

کاشان

آزمون باور های غیر منطقی جونز

TBT

کاغذ مدادی

 

 

 

-

34

کاشان

کاشان

تست تشخیص پیشرفت TAT

کاغذ مدادی

 

 

 

-

35

کاشان

واحد اختلال یادگیری

آزمون بنتون

 ( بینایی)

کاغذ مدادی

 

 

 

17

36

کاشان

واحد اختلال یادگیری

آزمون

 CAT

کاعذ مدادی

 

 

 

-

37

کاشان

واحد اختلال یادگیری

آزمون مکعب های کهس

کاغذ مدادی

 

 

 

28

38

کاشان

واحد اختلال یادگیری

مقیاس رشد اجتماعی وایلند

کاغذ مدادی

 

 

 

6

39

کاشان

واحد اختلال یادگیری

ازمون گود ایناف

کاغذ مدادی

 

 

 

327

 |+| نوشته شده در  چهارشنبه هشتم اسفند 1386ساعت 14:43  توسط کارشناسی مشاوره   | 

جدول مشخصات آزمون های روانی موجود در مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی دانش آموزان کاشان 86 -85

ردیف

سازمان و منطقه

نام مرکز مشاوره

نام آزمون

نوع آزمون

مشخصات هنجار یابی

فراوانی اجرای آزمون در مرکز

نام محقق

گروه هنجاری

تاریخ هنجار

40

کاشان

واحد اختلال یادگیری

آزمون ویگوتسکی

کاغذ مدادی

 

 

 

24

41

کاشان

واحد اختلال یادگیری

آزمون شناختی تشخیص کی

کاغذ مدادی

 

 

 

-

42

کاشان

واحد اختلال یادگیری

آزمون پرتئوس

کاغذ مدادی

 

 

 

3

43

کاشان

واحد اختلال یادگیری

آزمون رفتاری راتر

کاغذ مدادی

 

 

 

67

44

کاشان

واحد اختلال یادگیری

آزمون ریون کودکان

کاغذ مدادی

 

 

 

248

45

کاشان

واحد اختلال یادگیری

آزمون ویسکانسین

کاغذ مدادی

 

 

 

-

46

کاشان

واحد اختلال یادگیری

آزمون حافظه بصری کیم کارد

کاغذ مدادی

 

 

 

53

47

کاشان

واحد اختلال یادگیری

آزمون جمله های ناتمام ساکس

کاغذ مدادی

 

 

 

-

48

کاشان

واحد اختلال یادگیری

آزمون بندر گشتالت

کاغذ مدادی

 

 

 

836

49

کاشان

واحد اختلال یادگیری

آزمون وکسلر

کاغذ مدادی

 

 

 

915

50

 

كاشان

كاشان

بیو فید بک 

دستگاه

 

 

 

3

51

 

كاشان

كاشان

ادیو متر

دستگاه

 

 

 

5

52

 

كاشان

كاشان

شب زنگ برای شب ادراری

دستگاه

 

 

 

-

 

 

لازم به ذکر است که آمار فوق توسط  کارشناسان واحد های مختلف این مرکز ارائه شده و چون واحد روان سنجی در سال 86-85  دارای کارشناس ویژه نبوده است ، تعداد فراوانی بسیاری از تست ها کم می باشد .

 

 

 

 

 

کارشناسی مشاوره مدیریت آموزش و پرورش کاشان
 |+| نوشته شده در  سه شنبه هفتم اسفند 1386ساعت 14:44  توسط کارشناسی مشاوره   | 
 
  بالا