مشاوره
 
 
عملکرد مرکز و کارشناسی مشاوره کاشان
 

 

آزمون :

ü      اضطراب زونک

ü      عزن نفس کوپر اسمیت

ü      عادتهای مطالعه ( PSSHI)

ü      خود بیماری انگاری

ü      عزت نفس آیزینگ

ü      استرس

ü      خود شناسی

ü      کمرویی

ü      تشخیص هیجان و احساسات

ü      سازگاری

ü      ترس

ü      کنترل خشم

ü      جملات نا تمام راتر

ü      چک لیست بهداشت روانی

ü      استفاده بهینه از وقت

استفاده بهینه از وقت
 |+| نوشته شده در  یکشنبه ششم بهمن 1387ساعت 11:48  توسط کارشناسی مشاوره   | 

 پاسخ نامه از شماره 1 تا 90 است ونمونه

 آن به شکل زیر می باشد

ردیف

هیچ

 0

 

کم

 1

متوسط 2

شدید

 3

خیلی شدید 4

ردیف

هیچ

 0

کم

 1

متوسط 2

شدید 3

خیلی شدید 4

 |+| نوشته شده در  یکشنبه چهاردهم بهمن 1386ساعت 11:11  توسط کارشناسی مشاوره   | 

نمره گذاری آزمون :

نمره گذاری این آزمون بسیار ساده است و شامل یک عملیات ساده ریاضی یعنی جمع زدن و تقسیم تا دو رقم اعشاری میباشد و به هر یک از سوالها بسته  به پاسخ داده شده از صفر تا 4 نمره تعلق می گیرد .

برای نمره گذاری ابعاد 9 گانه ابتدا نمره بدست آمده از هر بعد را محاسبه نموده و بر تعداد سوالهای آن بعد تقسیم می نماییم . برای مثال در مورد شکایتهای جسمانی که آزمودنی می تواند نمره ای از صفر تا 48 بیاورد . نمره به دست امده را بر تعداد سئوالها یعنی 12 تا تقسیم می نمائیم و نمره بدست آمده از بعد اضطراب را بر 10 تقسیم نموده و به این ترتیب در مورد 9 بعد این عمل اجزا می شود . نتیجه را باید تا دو رقم اعشار گزارش نمود .

نمره خام 9 بعد به این صورت بدست می آید . برای محاسبه GSI : ابتدا جمع کل نمره های بدست امده ازعلائم 9 بعدی و سئوالهای اضافی را محاسبه نموده . سپس عدد بدست امده بر تعداد سئوالهای آزمون 90 تقسیم می شود نمره حاصل برای GSI  منظور می گردد

برای محاسبه PSDI تعداد جواب های مثبت کل سئوالها را بر رقم حاصل از PST تقسیم می نمائیم .

برای محاسبه PST جواب های مثبت علائم که توسط بیمار علامت زده شده ( جواب های غیر صفر ) شمارش می شود . پس از آن باید به فرم مناسب رجوع شود تا این نمرات خام به مقیاس T تبدیل شوند

نمرات هنجار شده برای زن و مرد ، بیمار سر پائی و افراد سالم به طور جدا گانه تهیه شده است به این ترتیب نیم رخ روانی ترسیم می گردد .

الگوی نمره گذاری آزمون

شکایات جسمانی

وسواس و اجبار

حساسیت در روابط متقابل

سوال

نمره

سوال

نمره

سوال

نمره

1

 

3

 

 

 

4

 

9

 

21

 

12

 

10

 

34

 

27

 

28

 

36

 

40

 

38

 

37

 

42

 

45

 

41

 

48

 

46

 

61

 

49

 

51

 

69

 

52

 

55

 

73

 

53

 

65

 

 

 

56

 

 

 

 

 

58

 

 

 

 

 

مجموع =12

 

مجموع=10

 

مجموع =9

 

 

 

افسردگی

اضطراب

پرخاشگری

سوال

نمره

سوال

نمره

سوال

نمره

5

 

2

 

11

 

14

 

17

 

24

 

15

 

23

 

63

 

20

 

33

 

67

 

22

 

39

 

74

 

26

 

57

 

81

 

29

 

72

 

 

 

30

 

78

 

 

 

31

 

80

 

 

 

32

 

86

 

 

 

54

 

 

 

 

 

71

 

 

 

 

 

79

 

 

 

 

 

مجموع=13

 

مجموع=10

 

مجموع = 6

 

 

 

ترس مرضی

افکار پارانوئیدی

روان پریشی

سوال

نمره

سوال

نمره

سوال

نمره

13

 

8

 

7

 

25

 

18

 

16

 

47

 

43

 

35

 

50

 

68

 

62

 

70

 

76

 

77

 

75

 

83

 

84

 

82

 

 

 

85

 

 

 

 

 

87

 

 

 

 

 

88

 

 

 

 

 

90

 

مجموع =7

 

مجموع=6

 

مجموع=10

 

 

 

 

سوالات اضافی

علائم

جمع کل

تعداد

نمره خام

 

سوال

نمره

نمره های کلی جمع نمرات

 

1-GSI........

 

2-PST........

 

3- PSDI.....

19

 

SOM

 

 

 

44

 

O_C

 

 

 

59

 

INT

 

 

 

60

 

DEP

 

 

 

64

 

ANX

 

 

 

66

 

HOS

 

 

 

89

 

PHOB

 

 

 

 

 

PAR

 

 

 

 

 

PSY

 

 

 

 

 

سوال اضافی

 

 

 

 

 |+| نوشته شده در  یکشنبه چهاردهم بهمن 1386ساعت 10:41  توسط کارشناسی مشاوره   | 

این آزمون می تواندبه وسیله یک پرستار ، تکنسین و یا مصاحبه کننده ی بالینی اجرا گردد . مدت زمان لازم برای اجرا حدود 12 تا 15 دقیقه بوده ولی افراد دقیق ممکن است آن را در 30 دقیقه و یا بیشتر تکمیل نمایند . آزمون مذکور حالات فرد را از یک هفته قبل تا زمان حال مورد ارزشیابی قرار می دهد .

 

توصیف ابعاد آزمون :

1-      شکایات جسمانی :

 در این بعد ناراحتی ها ناشی از ادراک عملکرد نا سالم بدن است . این اشکال در کار کرد سیستم عصبی خود کار و اجزاء تشکیل دهنده آن ظاهر شده و در نتیجه به صورت شکایاتی از عملکرد سیستم قلبی – عروقی ( سئوال 12 ) معدی – رودی (سوال 40 ) تنفسی (48) ابراز می شوند . سر درد های تکرار شونده (1) درد های عضلانی (42-52-27) و معادلهایی از اضطراب 49 نیز از شکایات جسمانی هستند .

شماره سئوالها : 1-4-12-27-40-42-48-49-52-53-56-58

2-     بعد وسواس و اجبار :

علائمی که در این بعد گنجانیده شده اند انطباق زیادی با شکل تابلوی بالینی وسواسی دارند . تمرکز این ملاک بر افکار تکانه ها  و اعمالی است که خود فرد آنها را به ناچار به گونه ای غیر قابل مقاومت تجربه نموده و ماهیتی بیگانه با خود و نا خواسته دارند . علاوه بر این رفتار ها و تجاربی که نشان دهنده نوعی باریک بین  عمومی در افراد است نیز در این مجموعه آورده شده اند .

شماره سئوالها : 3-9-10-28-38-45-46-51-55-65

3-     بعد حساسیت در روابط متقابل :

به احساس عدم کفایت و حقارت فرد بالاخص در مقایسه با دیگران تکیه می کند . دست کم گرفتن خود ، احساس عدم آرامش و ناراحتی محسوس در جریان ارتباط با دیگران از تظاهرات خاص این بعد هستند . افرادی که نمرات آنها در این بعد بالا بوده است مشاهده شده که در ارتباط با دیگران  بیش از اندازه آگاه (سئوال 61-73 و غیره ) بوده و از خود انتظارات منفی دارند ( 37-41 )

شماره سئوالهای 6-21-34-36-37-41-61-69-73

4-     بعد افسردگی:

معیار افسردگی طیف وسیعی ازنشانه های بالینی افسردگی را انعکاس میدهد . علائم شامل خلق و خوی افسرده – بی علاقگی نسبت به لذت زندگی ، نداشتن انگیزه و از دست دادن انرژی حیاتی می باشد . به علاوه احساس درماندگی افکار خود کشی و بعضی جنبه های شناختی و جسمی افسردگی در این معیار گنجانیده شده است . شماره سئوالات 13 تاست

شماره سئوالها 5-14-15-20-22-26-29-30-33-31-32-54-71-79

5-     بعد اضطراب

بعد اضطراب علائم و نشانه هائی را نشان می دهد که از نظر بالینی اضطراب آشکار شدید را منعکس می نماید . علائمی مانند عصبی بودن (21) احساس فشار و لرزش در اندام های بدن 17 همچنین ترسهای نا گهانی 23- 33 احساس وحشت 86-72 بیم و نگرانی نسبت به آینده 80 و برخی جنبه های جسمانی اضطراب 39 در این مجموعه آورده شده اند تعداد سئوالها 10 تا است

شماره سئوالها : 2-17-23-39-57-72-78-80-86

6-     بعد پرخاشگری

این بعد نشان دهنده افکار ، احساسات و یا اعمالی است که نشان دهنده وضعیت خلقی منفی ناشی از خشم می باشد . مجموعه این سئوالها شامل 3 فرم تظاهرات خشم و چگونگی عکس العمل نشان دادن به آنها مانند : 1- حالت تهاجمی 2- تحریک پذیری و 3- خصومت می گردد . تعداد سئوالها 6 تا است .

شماره سئوالها 11-24-63-67-74-81

7-    بعد ترس مرضی :

ترس مرضی در بر گیرنده علائمی مانند ترس شدید نسبت به یک فرد ، مکان ، شی ء  به خصوص و یاموقعیتی که ویژگی آن غیر منطقی بودن و عدم تناسب با محرک بوده و منجر به رفتار اجتنابی است و قرار از آن محرک می باشد ساختار این علائم بیشتر با گذر هراسی و ترس از مسخ شخصیت مطابقت دارد . تعداد سئوالها 7 تا است .

شماره سئوالها 13-25-47-50-70-75-82

8-     افکار پارانوئیدی :

این بعد رفتار های پارانوئیدی را به عنوان اختلال تفکر مطرح می نماید . سئوالهای آن شامل ویژگی های اولیه این اختلال مانند برون فکنی – سوءظن – خود بزرگ بینی – خود محوری و ترس از دست دادن خود مختاری و هذیان و پرخاشگری می باشد . سوالها 6 تا می باشد .

شماره سئوالها : 8-18-43-68-76-83

 

9   -  بعد روان پریشی :

سئوالات این بعد از یک حالت گوشه گیرانه و انزوا و نحوه زندگی اسکیزو فرنی تا علائم اصلی اسکیزو فرنی مانند هذیان انتشار فکر را شامل میگردد . این سئوالها در بر گیرنده تدریجی اختلال از یک حالت خفیف بیگانگی تا روان پریشی حاد می باشد تعداد سئوالهای 10 تا می باشد .

شماره سئوالهای 7-16-35-62-77-84-85-87-88-90

 

سئوالهای اضافی :

7 سئوال در آزمون SCL90 آمده که تحت هیچ یک از ابعاد 9 گانه نمی باشد . این سئوالات با اینکه با اضافه شدن بر آزمون ملاک های آماری را خراب می کند . با این حال چون از نظر بالینی دارای اهمیت هستند . جزء سئوالات آزمون آمده اند . از نظر بالینی اهمیت دارند و به شاخص های کلی آزمون کمک می کنند و تمایل بر این است که به طور تجمعی استفاده شوند . بنابراین یک نمره افسردگی بالا همراه با علائم زود بیمار شدن و بی اشتهایی ممکن است تفسیرش با یک نمره مشابهی، زمانی که این علائم وجود ندارند . تفاوت داشته باشد بر همین اساس وجود هشیارانه احساس گناه یک معرف بالینی مهم است که اطلاعات مهمی را در اختیار متخصص بالینی قرار می دهد .

این سئوالها به عنوان یکی از ابعاد آزمون نمره گذاری نمی شوند ولی به نمره های ضریب کلی ناراحتی اضافه می گردند 

شماره سئوالها : 19-44-59-60-64-66-89 

PSDL-PST-GSI

 شاخص های روانی :

کار هر یک از این شاخص های کلی آن است که با یک نمره سطح و با عمق وضعیت روانی فرد را از نظر آسیب شناسی روانی نشان می دهند . هر یک از این شاخص ها این کار را به صورت مجزایی نشان می دهد و جنبه های مختلفی از سایکوپاتولوژی را مشخص می کند

 GSI                                                                                                           GlobalSeverity Index 

 بهترین نشانه برای سطح و یا عمق یک ناراحتی در حال حاضر می باشد و باید در بیشتر مواردی که احتیاج به یک سنجش خلاصه داریم از آن استفاده کنیم GSI. اطلاعاتی در مور تعداد علائم و شدت ناراحتی ناشی از آن را به دست می دهد  .

PSDI

یک سنجش خالص از شدت ناراحتی است یعنی یک سنجش اصلاح شده برای تعداد علائم است . عمل آن بیشتر مانند یک سنجش پاسخ در جهت ابلاغ این که آیا بیمار افسرده علائم خود را در فرم گزارش از خود بیشتر یا کمتر ارائه می دهد .

PST

به طور ساده شمارش تعداد علائمی است که بیمار به صورت مثبت گزارش می دهد . یعنی آنهایی که خود بیمار و به دارا بودن آنها تا حدی اذهان دارد

 |+| نوشته شده در  یکشنبه چهاردهم بهمن 1386ساعت 10:37  توسط کارشناسی مشاوره   | 

سوالات آزمون

در زیر فهرستی از مسائل و مشکلاتی که گاهی اوقات مردم با آن روبرو می شوند آورده شده است .

لطفا به هر یک از سوالات آنها به دقت توجه نموده مشخص کنید این مشکل در طی هفته ی گذشته  و امروز تا چه اندازه  ( هیچ ، کمی ، تا حدی ، زیاد ، به شدت ) با عث ناراحتی شما شده است .

 

1-     آیا از هفته ی گذشته تا به امروز سر درد داشته اید ؟

2-     آیا از هفته گذشته تا به امروز  عصبی بوده اید و از داخل بدن احساس لرزش داشته اید ؟

3-     آیا از هفته گذشته تا به امروز افکار ، عقاید و یا کلمات نا خوشایند و نا مربوطی دائم وارد ذهن شما شده است ؟

4-     آیا از هفته گذشته تا به امروز  دچار ضعف و بی حالی و یا سر گیجه بوده اید  ؟

5-      آیا از هفته گذشته تا به امروز نسبت به امور جسم خود حساس شده اید یعنی احساس می کنید زشت شده اید ؟

6-     آیا از هفته گذشته تا به امروز ایراد گیر و بهانه گیر شده اید  ؟

7-     آیا از هفته گذشته  تا به امروز این اعتقاد را داشته اید که شخص دیگری می تواند افکار شما را از راه دور کنترل کند ( مثلا  با دستگاههایی از راه دور فکر شما را کنترل کنند ) ؟

8-     آیا از هفته گذشته تا به امروز احساس کرده اید که دیگران با عث ناراحتی ها و گرفتاریهای شما هستند ؟

9-     آیا از هفته گذشته تا به امروز  فراموش کار شده اید ؟

10- آیا از هفته گذشته تا به امروز  در کار ها بی توجه و بی دقت شده اید ؟

11- آیا از هفته گذشته تا به امروز  دلخور و عصبی شده اید ؟

12- آیا از هفته گذشته تا به امروز   درد در ناحیه قلب یا سینه درد داشته اید ؟

13- آیا از هفته گذشته تا به امروز  از رفتن به جاهای باز یا خیابان احساس ترس کرده اید ؟

14- آیا از هفته گذشته تا به امروز   احساس کرده اید زور و بنیه ی سابق را ندارید و زود خسته می شوید ؟

15- آیا از هفته گذشته تا به امروز  از خود متنفر شده اید ؟

16- آیا از هفته گذشته تا به امروز  صداهایی به گوشتان می آید که دیگران  نمی توانند آنها را بشنوند ؟

17- آیا از هفته گذشته تا به امروز  احساس لرزش در اندام بدن خود داشته اید ؟

18-  آیا از هفته گذشته تا به امروز  این احساس را داشته اید که به بیشتر مردم نمی شود اعتماد کرد ؟

19- آیا از هفته گذشته تا به امروز   بی اشتها شده اید ؟

20- آیا از هفته گذشته تا به امروز   شده زود به گریه بیافتید ؟

21- آیا از هفته گذشته تا به امروز  در برابر زن ها ( مرد ها ) احساس  خجالت کرده اید ؟

22-  آیا از هفته گذشته تا به امروز  این احساس را داشته اید که در یک بن بستی گیر کرده اید که راه پس و پیش  ندارید ؟

23- آیا از هفته گذشته تا به امروز  ناگهان و بدون دلیل دچار ترس شده اید ؟

24- آیا از هفته گذشته تا به امروز  طوری عصبانی شده اید که نتوانید جلو خودتان را بگیرید ؟ (باصطلاح از کوره در رفته اید  )

25- آیا از هفته گذشته تا به امروز  این احساس راداشته ایدکه بترسید تنها از خانه بیرون بروید؟

26- آیا از هفته گذشته تا به امروز  برای هر چیز کوچکی خود را سرزنش کرده اید ؟

27- آیا از هفته گذشته تا به امروز  کمر درد داشته اید ؟

28- آیا از هفته گذشته تا به امروز  احساس کرده اید که کارهایتان پیشرفت نمی کند ؟ ( مثل اینکه گره در کارتان افتاده باشد )

29- آیا از هفته گذشته تا به امروز  احساس تنهایی داشته اید ؟

30-  آیا از هفته گذشته تا به امروز  احساس  غمگینی داشته اید ؟

31- آیا از هفته گذشته تا به امروز  سر هر چیزی زیاد نگران و دلواپس شده اید ؟

32-  آیا از هفته گذشته تا به امروز  نسبت به همه چیز بی علاقه شده اید ؟

33- آیا از هفته گذشته تا به امروز  احساس ترس  داشته اید ؟

34- آیا از هفته گذشته تا به امروز  حساس و زود رنج شده اید ؟

35- آیا از هفته گذشته تا به امروز  این احساس را داشته اید که سایرین از افکار خصوصی شما که به   کسی  نگفته اید با خبر می شوند ؟

36- آیا از هفته گذشته تا به امروز  این اعتقاد را داشته اید که دیگران شما را درک نمی کنند ؟ و یا با شما هم دردی      نمی کنند ؟

37- آیا از هفته گذشته تا به امروز   این اعتقاد را داشته اید که مردم نسبت به شما مهربان نیستند یا شما را دوست ندارند ؟

38- آیا از هفته گذشته تا به امروز  برای اینکه کار ها را درست انجام بدهید مجبور بوده اید آهسته کار کنید ؟

39- آیا از هفته گذشته تا به امروز  تپش قلب داشته اید ؟

40- آیا از هفته گذشته تا به امروز  حالت تهوع یا دل به هم خوردگی داشته اید ؟

41- آیا از هفته گذشته تا به امروز  احساس حقارت داشته اید  ؟  یا خود را از دیگران کمتر یا پائین تر حس کرده اید ؟

42- آیا از هفته گذشته تا به امروز  درد و کوفتگی در عضلات بدنتان داشته اید ؟

43- آیا از هفته گذشته تا به امروز  این احساس را داشته اید که دیگران شما را زیر نظر دارند و درباره شما حرف        می زنند ؟

44- آیا از هفته گذشته تا به امروز  تا به امروز در به خواب رفتن مشکل داشته اید ؟

45- آیا از هفته گذشته تا به امروز  وقتی کاری را انجام می داده اید  مجبور بوده اید آن را چند بار تکرار کنید تا مطمئن شوید آن را درست انجام داده اید ؟ ( مثلا در را چند بار امتحان کنید تا ببینید بسته است یا خیر ؟ )

46- آیا از هفته گذشته تا به امروز  در تصمیم گرفتن مشکل داشته اید ؟

47-  آیا از هفته گذشته تا به امروز  از مسافرت با اتوبوس یا قطار راه آهن احساس ترس کرده اید ؟

48- آیا از هفته گذشته تا به امروز  دچار تنگی نفس شده اید ؟

49- آیا از هفته گذشته تا به امروز  دچار گر گرفتگی شده اید ؟ ( یعنی بدنتان داغ شود یا یخ شود )

50- آیا از هفته گذشته تا به امروز  مجبور بوده اید بعضی کار ها را نکنید یا بعضی جا ها نروید یا دست به بعضی چیز ها نزنید برای اینکه از  آنها ترس داشته اید ؟

51- آیا از هفته گذشته تا به امروز  اتفاق افتاده که  حس  کنید مغزتان کار نمی کند ؟ 

52- آیا از هفته گذشته تا به امروز  احساس کرده اید بدنتان خواب می رود یا ( مور مور ) می شود ؟

53- آیا از هفته گذشته تا به امروز  در گلو احساس گرفتگی کرده اید  مثل اینکه چیزی در گلویتان گیر کرده باشد ؟

54-  آیا از هفته گذشته تا به امروز  احساس کرده اید که نسبت به آینده امید خود را از دست داده اید ؟

55- آیا از هفته گذشته تا به امروز  در تمرکز حواس مشکل داشته اید ؟ یعنی در جمع کردن حواس روی کار ها مشکل داشته اید ؟

56- آیا از هفته گذشته تا به امروز  در بعضی از قسمت های بدنتان احساس ضعف و سستی داشته اید ؟

57- آیا از هفته گذشته تا به امروز  دچار فشار های روحی و گرفتگی بوده اید ؟

58- آیا از هفته گذشته تا به امروز  در دست ها و پا ها احساس سنگینی کرده اید ؟

59- آیا از هفته گذشته تا به امروز   زیاد به فکر مرگ و مردن بوده اید و در زندگی احساس شکست و ناکامی داشته اید ؟

60- آیا از هفته گذشته تا به امروز  پر خوری داشته اید ؟

61- آیا از هفته گذشته تا به امروز  وقتی مردم به شما نگاه می کنند یا درباره شما حر ف می زنند احساس ناراحتی       می کنید؟

62-  آیا از هفته گذشته تا به امروز  افکاری به ذهنتان آمده که حس کنید مال خودتان نیست و دیگران آنها را توی مغزتان گذاشته اند ؟

63- آیا از هفته گذشته تا به امروز  در خودتان میل شدیدی به آزار رساندن و زدن دیگران احساس کرده اید ؟

64- آیا از هفته گذشته تا به امروز  بعضی صبحها زود تر از حد معمول بیدار شده اید ؟

65- آیا از هفته گذشته تا به امروز  مجبور بوده اید بعضی کار ها را همچون شستن ، شمردن و دست زدن به اشیاء تکرار کنید ؟

66- آیا از هفته گذشته تا به امروز  دچار بد خوابی بوده اید و یا چندین بار از خواب بیدار شده اید ؟

67- آیا از هفته گذشته تا به امروز   میل شدیدی به شکستن اشیاء و خرد کردن اشیاء داشته اید ؟

68- آیا از هفته گذشته تا به امروز  این احساس را داشته اید که دارای احساس و عقایدی هستید که مخصوص خودتان و دیگران آن عقاید و افکار را ندارند ؟

69-  آیا از هفته گذشته تا به امروز  در موقع روبرو شدن با دیگران زیاد از حد به رفتار و حرکات خود توجه داشته اید ؟

70- آیا از هفته گذشته تا به امروز  وقتی در جمع مردم بوده اید همچون در بازار و مهمانی ها احساس ناراحتی کرده اید ؟

71- آیا از هفته گذشته تا به امروز   حتی انجام کارهای کوچک برایتان سخت و مشکل بوده است ؟

72- آیا از هفته گذشته تا به امروز   دچار  حول و وحشت زدگی شده اید ؟

73- آیا از هفته گذشته تا به امروز   در مقابل دیگران یا در جمع از اینکه چیزی بخورید احساس ناراحتی کرده اید ؟

74- آیا از هفته گذشته تا به امروز   با مردم زیاد جر و بحث و درگیری داشته اید ؟

75- آیا از هفته گذشته تا به امروز   از تنها ماندن ترس و واهمه داشته اید؟

76- آیا از هفته گذشته تا به امروز   این احساس را داشته اید که دیگران ارزشی برای کار هایتان قائل  نیستند ؟ 

77- آیا از هفته گذشته تا به امروز    حتی وقتی با دیگران بوده اید احساس تنهایی کرده اید ؟

78- آیا از هفته گذشته تا به امروز   گاهی طوری ناراحت و بی قرار شده اید که نتوانید یک جا آرام بگیرید ؟

79- آیا از هفته گذشته تا به امروز    احساس بی مصرفی و به درد نخوردن داشته اید ؟

80- آیا از هفته گذشته تا به امروز   این احساس را داشته اید که اتفاق بدی برایتان خواهد افتاد ؟

81- آیا از هفته گذشته تا به امروز   داد و فریاد راه انداخته اید و یا چیز هایی را پرتاب کرده ای ؟

82- آیا از هفته گذشته تا به امروز   ترس از افتادن و از حال رفتن در کوچه ، خیابان و یا در انظار مردم  داشته اید ؟

83- آیا از هفته گذشته تا به امروز    ترس از اینکه اگر به دیگران رو بدهید از شما سوء استفاده می کنند داشته اید ؟

84- آیا از هفته گذشته تا به امروز   افکار بدی داشته اید که نتوانید در مورد آن صحبت کنید ؟

85- آیا از هفته گذشته تا به امروز    این اعتقاد را داشته اید که به خاطر گناهانی که مرتکب شده اید مستوجب تنبیه و مجازات هستید ؟

86- آیا از هفته گذشته تا به امروز   افکار و تصورات ترس آمیز داشته اید ؟

87- آیا از هفته گذشته تا به امروز   این احساس را داشته اید که عیب و نقص مهمی در بدنتان پیدا شده است ؟

88- آیا از هفته گذشته تا به امروز   احساس کرده اید که در این دنیا با کسی صمیمی نیستید ؟

89- آیا از هفته گذشته تا به امروز    احساس گناه و تقصیر داشته اید ؟

90- آیا از هفته گذشته تا به امروز    احساس کرده اید که دچار بیماری فکری  شده اید ؟

 |+| نوشته شده در  یکشنبه چهاردهم بهمن 1386ساعت 9:30  توسط کارشناسی مشاوره   | 

آزمون

SCL90

 

 

درباره آزمون : یکی از پر استفاده ترین ابزار های تشخیص روان پزشکی  در ایالات متحده آزمون SCL90  است این آزمون شامل 90 سئوال برای ارزشیابی علائم روانی است و به وسیله پاسخگو گزارش می شود و اولین بار برای نشان دادن جنبه های روان شناختی بیماران جسمی و روانی طرح ریزی گردید . با استفاده از این آزمون می توان افراد سالم را از افراد بیمار تشخیص داد .

این آزمون توسط دارگوئیس و همکارانش در سال 1973 معرفی شد و بر اساس تجربیات بالینی و تجزیه و تحلیل های روان سنجی از آن، مورد تجدید نظر قرار گرفته و فرم نهایی آن در سال 1976 تهیه گردید در ایران میرزایی 1359 مطالعه ای برای هنجار یابی آن انجام داده است .

هریک از  سئوالات آزمون از یک طیف 5 درجه ای میزان ناراحتی که از نمره صفر – هیچ – تا چهار – به شدت  می باشد تشکیل شده است سوالات آزمون 9 بعد مختلف را در بر می گیرد .

1-      شکایات جسمانی            SOM                                            Somatization

2-     وسواس و اجبار             O_C                                           Obsessive –Compulsive

3-     حساسیت در روابط متقابل   INT                                     Interpersonal  Sensitiviti

4-    افسردگی                      DEP                                   Depression

5-    اضطراب                    ANX                                  Anxiety

6-     پرخاشگری                 HOS                                   Hisility

7-    ترس مرضی PHOB                                                 Phobic.Anxiety

8-     افکار پارانوئیدی          PAR                                    Paranoid

9-     روان پریشی               PYS                                   Psychotism

 

 نمره گذاری و تفسیر آزمون بر اساس 3 شاخص به دست می آید

1-      ضریب کلی – علائم مرضی            GSI

2-     معیار ضریب ناراحتی                 PSDI

3-     جمع علائم مرضی                       PST

 

آزمون SCL90 در گروههای بسیاری با موفقیت به کار رفته است . علاوه بر بیماران روانی – این آزمون در مورد معتادین به الکل – ناتوانی های جنسی – بیماران سرطانی – مبتلایان به نارسایی قلبی – بیماران با ناراحتی های شدید جسمی و دانشجویانی که راهنمایی و مشاوره لازم دارند و یا به عنوان یک ابزار سرند و تشخیص به کار رفته است

 |+| نوشته شده در  شنبه سیزدهم بهمن 1386ساعت 7:31  توسط کارشناسی مشاوره   | 

تفسیر  پروفایل تست ام ام پی ای

در تفسیر  این تست از ۳ روش می توان اقدام کرد

۱- تفسیر ملاک های روایی : در صورتی که پروفایل ملاک های روایی به شکل ۸ باشد نشانگر این است که آزمودنی خواسته است وضعیت خود را بد تر از آنچه هست نشان است و یا اینکه سوالات تست را درست متوجه نشده است . اگر پروفایل ملاک های روایی به شکل عدد ۷ باشد نشانه آن است که آزمودنی تمایل دارد خود را بهتر از آنچه که هست نشان دهد .

0-     تفسیر بر اساس کد های ۲ نقطه ای : بر اساس نظریه گراث و ما رنات در کتاب سنجش روانی کد های دو نقطه ای اطلاعات دقیق تری از وضعیت روانی فرد به ما می دهد  کد ها هر کدام به یک اختلال تعلق دارد  کد ۱ به خود بیمار انگاری  یا هیپوکندریا زیس کد 2 به افسردگی کد 3 به هیستری کد 4 به انحراف اجتماعی  کد 6 به پارانوئیا کد 7 ضعف روانی کد 8 اسکیزو فرنیا و پریشانی روحی کد 9 هیپو مانی یا اختلال خلقی نوع بای پلار

1-     در تفسیر کد های 2 نقطه ای پس از به دست آمدن جواب 2 عدد از کد های بالا را که بالاترین نمره را به خود اختصاص داده اند در نظر گرفته و بر اساس کتابهای راهنمای سنجش روانی گرات و مارنات و یا تفسیر  ولی الله اخوت برای آن یک نمره اختلال در نظر می گیریم (لازم به ذکر است بعضی از کد های  دو نقطه ای  مفهوم بخصوصی را شامل نمی شوند .

2-     3- تفسیر بر اساس شکل کلی پروفایل : اگر شکل کل پروفایل به صورت

         به این شکل بود نشان دهنده اختلالات پسیکوتیک و اگر  به صورت                باشد  نشان دهنده اختلالات نوروتیک است

در نهایت بر اساس نمرات هم می توان تفسیر قابل قبولی از پروفایل ارائه داد نمره 70 و بالاتر نشانه ورود به بیماری روانی است که داشتن نمره زیر 70 در هر یک از ملاک ها نشانه ی آن است که فرد مشکل روانی خاصی ندارد .

افراد واجد شرایط برای تست MMPI باید سن 16 سال به بالا داشته باشند  و حداقل مدرک تحصیلی آنها سیکل باشد .

 |+| نوشته شده در  پنجشنبه یازدهم بهمن 1386ساعت 12:7  توسط کارشناسی مشاوره   | 

 

آزمون MMPI

 

فرم اصلی آزمون در سال 1967 توسط کانن به 71 سوال تقلیل یافت  وی ادعا نمود که فرم کوتاه   می تواند همان قدرت تشخیص آزمون اصلی ( فرم بلند) را داشته باشد . در سال 1354 اخوت ، براهنی ، شاملو و نوع پرست این آزمون را بر روی دانشجویان و دانش آموزان دختر و پسر نرم نمودند .

این آزمون شامل 11 مقیاس است ( 3 مقیاس روایی و 8 مقیاس بالینی )

الف- مقیاس های روایی :

L: دروغ سنجی   : سادگی ، تحجر فکری یا دروغ گویی آزمودنی را نشان می دهد .

F: نابسامدی  : بیشتر نمودار آشفتگی فکری و خود کم انگاری است .

K: مقاومت  دفاعی : جنبه های آزمودنی را نشان می دهد .

 

ب- مقیاسهای بالینی  :

HS  : هیپوکندریازیس

ِِD: افسردگی

HY: هیستری

PD: انحراف اجتماعی

PA: پارانوئیا

PT: ضعف روانی

SC: اسکیزوفرنیا

Ma : هیپو مانی

 

 

  لازم  ذکر است جواب سوالات با بلی یا خیر مشخص می شود

1-      اشتهای خوبی دارم                                 

2-        بیشتر صبح ها خوش و سر حال از خواب بر می خیزم

3-       زندگی روزانه من پر از چیز هایی است که برایم جالبند

4-      موقع کار  فشار و ناراحتی زیادی احساس می کنم

5-      گاهی فکر های بدی می کنم که درباره آن نمی شود صحبت کرد

6-      به ندرت دچار یبوست می شوم

7-      بعضی وقت ها خیلی دلم می خواهد  خانواده ام را ترک کنم

8-      گاهی اوقات آنچنان به گریه یا خنده می افتم که نمی توانم جلوی آن را بگیرم

9-      هر چند وقت یک بار تهوع و استفراغ ناراحتم می کند

10-  به نظرم هیچ کس مرا درک نمی کند

11-  گاهی دلم می خواهد فحش بدهم

12-  هر چند شب یک بار دچار کابوس می شوم  ( خوابهای وحشتناک می بینم )

13-  برایم مشکل است حواسم را روی کاری متمرکز کنم

14-  من تجربه های مخصوص و عجیبی داشته ام

15-  اگر دیگران برایم نزده بودند من بیشتر موفق بودم

16-  در دوران جوانی مرتکب یک سرقت جزئی شده ام

17-  گاه گاه روز ها ،هفته ها و ماهها بوده که دست و دلم به کار نرفته است

18-  خوابم آشفته و ناراحت است

19-  با دیگران که هستم تحمل شنیدن حرفهای عجیب و غریب آنها را ندارم

20-  اکثر کسانی که مرا می شناسند از من خوششان می آید

21-  ای کاش به  اندازه دیگران خوشحال بودم

22-  اغلب مجبور بوده ام  از کسانی اطاعت کنم که به اندازه ی من نمی فهمیده اند 

23-  فکر می کنم بسیاری از مردم برای جلب کمک و همدردی دیگران بدبختی های خود را بزرگتر جلوه می دهند

24-  بعضی وقت ها خشمگین می شوم

25-  واقعا اعتماد به نفس ندارم

26-  خیلی کم ( گاهی ) از پرش و تکان ماهیچه هایم ،ناراحت می شوم

27-  خیلی وقت ها حس می کنم که مرتکب کار زشت و خطایی شده ام

28-  بیشتر اوقات خوشحالم

29-  بعضی اشخاص آنقدر تحکم می کنند که وقتی می دانم حق با آنهاست دلم می خواهد بر خلاف آنچه می خواهند رفتار کنم

30-  معتقدم بر ضد من توطئه چینی می شود

31-  اغلب مردم حاضرند  حتي با شيوه هاي غير عادلانه  به منافع و مزایایی برسند

32-  معده ام خیلی ناراحتم می کند

33-  اغلب نمی فهمم چرا آنقدر بد خلق و بدقلق بوده ام

34-  بعضی اوقات افکارم سریعتر از آن بوده که بتوانم به زبان بیاورم

35-  فکر می کنم که زندگی خانوادگی ام به خوبی زندگی اغلب کسانی است که می شناسم

36-  گاهی وقت ها احساس می کنم که واقعا  آدم بی مصرفی هستم 

37-  در چند سال اخیر بیشتر اوقات حالم خوب بوده است

38-  در زندگی من مواقعی پیش آمده که دست به کارهایی زده ام ولی  بعد ها نمی دانستم که چه بوده است

39-  احساس می کنم که غالبا بی دلیل مجازات شده ام

40-  هیچ وقت حالم بهتر از حالا نبوده است

41-  برایم مهم نیست که دیگران درباره ی من چه فکر می کنند

42-  حافظه ام خوب است

 43-  گفتگو با غریبه ها  برایم دشوار است

44-  اغلب سر تا پا احساس ضعف می کنم

45-  به ندرت دچار سر درد می شوم

46-  تا به حال اشکالی در حفظ تعادل خود موقع راه رفتن نداشته ام

47-  بین کسانی که می شناسم بعضی ها را دوست ندارم

48-    کسانی هستند که سعی دارند افکار و عقاید مرا بدزدند

49-  کاش تا این اندازه خجالتی نبودم

50-  معتقدم که گناهانم غیر قابل بخشش هستند

51-  غالبا از چیزی دلواپسم

52-  رفقایم غالبا مورد پسند مادر و پدرم نبوده اند

53-  کمی پشت سر دیگران غیبت می کنم

54-  بعضی وقت ها احساس می کنم که خیلی اسان تصمیم می گیرم

55-  تقریبا تپش قلب و یا تنگی نفس نداشته ام

56-  زود از جا در می روم و زود آرام می شوم

57-  بعضی وقت ها آنقدر بی قرار بوده ام که نمی توانستم یکجا بند شوم

58-  والدین و  اعضا ء خانواده ام بیش از حد لازم از من ایراد می گیرند

59-  برای هیچکس چندان مهم نیست چه به سرم می آید

60-  سوء استفاده از کسی که خودش چنین امکانی را می دهد بد نمی دانم

61-  گاهی اوقات احساس  می کنم سرشار از انرژی هستم

62-  قدرت بینایی به خوبی سالهای قبل  است

63-  خیلی کم متوجه  شده ام که گوشم زنگ بزند یا وزوز کند

64-  یکی دو بار در زندگی احساس کرده ام که کسی سعی دارد با هیپنوتیزم و تلقین مرا وادار به انجام کارهایی کند

65-  مواقعی بوده است که بدون علت خاص و بر خلاف معمول با نشاط بوده ام

66-  حتی وقتی هم که با دیگران هستم غالباً احساس تنهایی می کنم

67-  فکر می کنم تقریبا هر کس برای اینکه به درد سر نیافتد دروغ خواهد گفت

68-  من حساس تر از دیگران هستم

69-  مواقعی است که مغزم کند تر از معمول کار می کند

70-  غالبا مردم مرا نا امید می کنند

71-  در خوش گذرانی ها افراط کرده ام

 

 


 

پاسخنامه MMPI

 

نام :                      نام خانوادگی               PA         HS                    L

شغل                     وضعیت تاهل :             PT        D                          F

تحصیلات :        سن:            جنس :         SC         HY                    K

                                                                       MA     PD            

پاسخ سئوال با علامت * مشخص شود

 

ردیف

بلی

خیر

ردیف

بلی

خیر

ردیف

بلی

خیر

1

 

 

26

 

 

51

 

 

2

 

 

27

 

 

52

 

 

3

 

 

28

 

 

53

 

 

4

 

 

29

 

 

54

 

 

5

 

 

30

 

 

55

 

 

6

 

 

31

 

 

56

 

 

7

 

 

32

 

 

57

 

 

8

 

 

33

 

 

58

 

 

9

 

 

34

 

 

59

 

 

10

 

 

35

 

 

60

 

 

11

 

 

36

 

 

61

 

 

12

 

 

37

 

 

62

 

 

13

 

 

38

 

 

63

 

 

14

 

 

39

 

 

64

 

 

15

 

 

40

 

 

65

 

 

16

 

 

41

 

 

66

 

 

17

 

 

42

 

 

67

 

 

18

 

 

43

 

 

68

 

 

19

 

 

44

 

 

69

 

 

20

 

 

45

 

 

70

 

 

21

 

 

46

 

 

71

 

 

22

 

 

47

 

 

 

 

 

23

 

 

48

 

 

 

 

 

24

 

 

49

 

 

 

 

 

25

 

 

50

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 |+| نوشته شده در  چهارشنبه دهم بهمن 1386ساعت 15:32  توسط کارشناسی مشاوره   | 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

115

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

15

 

105

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

 

 

15

 

 

20

15

 

 

 

 

 

95

 

20

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

90

 

 

16

 

15

 

 

 

 

 

16

10

 

85

11

 

15

10

 

 

15

 

 

 

15

 

5

80

10

15

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

75

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

70

 

 

10

 

10

 

10

 

 

 

 

 

3

65

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

10

5

 

60

 

 

 

5

 

10

 

5

 

 

 

 

2

55

5

 

5

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

50

 

5

 

 

5

 

 

 

 

 

5

 

 

45

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

0

40

 

 

0

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

35

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

0

 

 

 

0

 

0

 

 

 

0

0

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

0

 |+| نوشته شده در  سه شنبه نهم بهمن 1386ساعت 16:13  توسط کارشناسی مشاوره   | 

آزمون BEK

در باره آزمون :

در این پرسشنامه چندین گروه سئوال وجود دارد و هر سئوال بیان کننده ی حالتی در فرد است . شما باید سئوالهای هر گروه را به ترتیب بدقت بخوانید . سپس سئوالی را انتخاب کنید که بهتر ازهمه طرز احساس کنونی شما را بیان می کند ، یعنی آنچه درست در زمان اجرای تست حس میکنید ،سپس دور عدد مقابل آن سئوالیک دایره بکشید . اگردریک گروه چند سئوال را وصف حال خود  می دانید ، عدد مقابل هر یک ازآنها را در یک دایره کوچک قرار دهید .

 

A

0-     من احساس غمگینی نمی کنم .

1-     احساس می کنم دلم گرفته یا غمگینم

2-     (a) من همیشه دل گرفته و غمگینم و نمی توانم از ان رهائی یابم . 

2-(b) به قدری غمگین و بی نشاطم که برایم درد ناک است .

3-     به اندازه ای غمگین و بی نشاطم که تاب تحملش را ندارم .

B

0- نسبت به آینده بدبینی یا دلسردی خاصی ندارم

1- نسبت به آینده احساس نا امیدی می کنم

2- (a) احساس میکنم که هیچ امیدی به آینده ندارم .

2- ( b) احساس می کنم هیچ وقت بر مشکلاتم غلبه نخواهم کرد

3- احساس می کنم که امیدی به آینده ندارم و شرایطم بهتر نخواهد شد

C

0- احساس نمی کنم که شخص شکست خورده ای باشم

1- احساس می کنم که بیش از یک شخص معمولی شکست خورده ام

2- (a) احساس می کنم که به ندرت کار معنی دار یا پر ارزشی را انجام داده ام

2- (b) هر وقت به زندگی گذشته ام فکر می کنم جز شکست های زیاد چیزی نمی بینم

3- احساس می کنم که شخص کاملا شکست خورده ای هستم .

D

 0-من نارضایتی خاصی ندارم .

1- (a) بیشتر اوقات احساس بی حوصلگی می کنم

1- (b) دیگر مثل گذشته ، از چیز ها لذت نمی برم

2- دیگر از هیچ چیز احساس رضایت نمی کنم

3- از همه چیز ناراضیم

F

0- احساس گناه خاصی ندارم

1- بیشتر اوقات احساس می کنم شخص بد یا بی ارزشی هستم

2- (a) احساس می کنم که کاملا گناهکارم

2- b  حا لا دیگر تقریبا همیشه احساس می کنم شخص بی ارزش و بدی هستم .

3- اینطور احساس می کنم که گوئی شخص بسیار بی ارزش و بدی هستم .

G

0- احساس نمی کنم دارم مجازات می شوم .

1-  احساس می کنم ممکن است اتفاق بدی برایم رخ بدهد .

2- احساس می کنم مجازات می شوم یا مجازات خواهم شد

3- a احساس می کنم که مستحق مجازاتم

3 –b دلم می خواهد مجازت شوم

H

0- من از خود مایوس نیستم

1- a من از خود مایوسم

1- b من خودم را دوست ندارم

2- من از خودم بیزارم

3- من از خود متنفرم

 

 

I

0- من احساس نمی کنم که از دیگران بدتر باشم

1- من به شدت خود را بخاطر نقاط ضعف و اشتباهاتم انتقاد می کنم

2- a برای هر اشتباهی که رخ می دهد خود را سرزنش می کنم

2- b احساس  می کنم که عیب هایم زیاد است .

J  

0- من در فکر آن نیستم که بخود آسیبی برسانم .

1- من درباره اینکه بخود آسیب برسانم فکر می کنم ولی به آن عمل نمی کنم.

2 a احساس می کنم اگر مرده بودم بهتر بود

2b من برای اینکه خود را بکشم نقشه های معینی کشیده ام

2c احساس می کنم اگرمرده بودم برای خانواده ام بهتر بود .

3- اگر می توانستم خودم رامی کشتم

 

K

0- من بیش از حد معمول گریه نمی کنم .

1- من بیشتر از گذشته گریه می کنم

2- من حالا همیشه گریه می کنم و نمی توانم از گریستن خود دار ی کنم

3- من قبلا قادر بودم که گریه کنم ولی حالا اگر بخواهم به هیچ وجه نمیتوانم

 

L

0- من فکرنمی کنم که بدتر از گذشته به نظر بیایم

1- من از اینکه پیر به نظر می آیم یا جذاب نیستم نگرانم

2- من احساس می کنم که تغییرات دائمی که در ظاهر من بوجود می آیند مرا غیر جذاب نشان می دهند

3- من احساس می کنم که زشت یا بد قیافه ام

 

M

0-     من نمی توانم مثل گذشته کار کنم

1-     a برای شروع به کار کوشش بیشتری لازم دارم

      1- b من نمی توانم بخوبی گذشته کار کنم

      2- من برای انجام هر کار باید خیلی به خود فشار بیاورم

      3- من به هیچ وجه نمی توانم کاری انجام دهم

 

N

0-     من مانند معمول می توانم بخوابم

1-     من صبح خسته تر از گذشته بیدار می شوم

2-     من صبح ها یکی دو ساعت زود تر از معمول بیدار میشوم و به سختی میتوانم دو باره به خواب بروم

3-     من هر روز از خواب بیدار می شوم و بیش از 5 ساعت نمی توانم بخوابم

 

O

0-     من بیشتر از گذشته رنجیده نمی شوم

1-     من حالا زود تر از گذشته رنجیده و ناراحت می شوم

2-     من همیشه احساس رنجیدگی می کنم

3-     از چیز هایی که در گذشته رنجیده می شدم دیگر به هیچ وجه نا راحت نمیشوم

 

P

0- من علاقه را به مردم از دست نداده ام .

1- اکنون علاقه من نسبت به مردم کمتر از گذشته است

2- من بیشتر علاقه ام را نسبت به مردم از دست داده ام و نسبت به آنان کمی احساس محبت می کنم

3- من هم علاقه ام را نسبت به مردم از دست داده ام و اصلا علاقه ای به آنان ندارم

 

 

 

Q

0-     من مانند همیشه می توانم تصمیم بگیرم

1-      من اکنون به خودم اطمینان کمتری دارم و سعی می کنم که تصمیم گرفتن رابه تعویق بیاندازم

2-     من دیگر بدون کمک نمی توانم تصمیم بگیرم

3-     من دیگر اصلا نمی توانم هیچ تصمیمی بگیرم

 

R

0-     من بیشتر از حد معمول خسته نمی شوم

1-     من نسبت به گذشته زود تر خسته می شوم

2-     من از انجام هر کاری خسته می شوم

3-     من آنقدر خسته می شوم که نمیتوانم هیچ کاری انجام دهم

 

S

0- اشتهای من از حد معمول بدتر نیست

1- اشتهای من به خوبی گذشته نیست

2- حالا اشتهای من خیلی بد تر شده است

3- من دیگر به هیچ وجه اشتها ندارم

 

T

0-     وزن من اخیرا زیاد کاهش نیافته است

1-     وزن من بیش از 5/2 کیلو کم شده است

2-     وزن من بیش از 5 کیلو کم شده است

3-     وزن من بیش از 5/7 کیلو گرم شده است

 

U

0- من درباره سلامتی ام بیش از حد معمول نگران  نیستم

1- من درباره درد ها و رنجوری ها و ناراحتی معده یا یبوست و یا سایر احساسات نا خوشایند بدنم نگرانم

2- من به اندازه ای درباره احساسات خود (نسبت به سلامت بدن ) نگرانم که توجه به چیز دیگر برایم مشکل است

3- من کاملا دراحساسات خودم (درباره سلامت بدن ) غرق هستم

 

V

0- من هیچ تغییر تازه ای درعلاقه ام نسبت به امور جنسی حس نکرده ام

1- من کمتر از گذشته به امور جنسی علاقه مندم

2- من حالا خیلی کمتر از گذشته به امور جنسی علاقه مندم

3- من کاملا تمایل خود را نسبت به امور جنسی ازدست داده ام . 

 


 

نمره  آزمون  بک

نمره ی هر آیتم جلوی آن نوشته شود

 

ü     طبیعی                      10-0

ü     تا اندازه ای غمگین    16-11

ü     افسردگی خفیف        20-17

ü     در حد متوسط افسرده     30-21

ü     شدیدا افسرده      40-31

·                     خط افسردگی بسیار شدید و باید تحت درمان باشد      41 و بالاتر باشد 

تشخیص

مجموع

V

U

T

S

R

Q

P

O

N

M

L

K

J

I

H

G

F

D

C

B

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح و ارزیابی :

 

 

 

 

پیشنهاد :

 

 

 

پیگیری و نتیجه :

 

تاریخ :....................

نام روان شناس :

 

 

 |+| نوشته شده در  یکشنبه هفتم بهمن 1386ساعت 12:11  توسط کارشناسی مشاوره   | 
 
  بالا